15 Temmuz
Ana Sayfa   |   İstiklal Marşı   |   Demokrasi Nedir?   |   Wikipedia'da 15 Temmuz   |   15 Temmuz Kahramanları   |   15 Temmuz Şiirleri   |  
Demokrasi Nedir?

DEMOKRASİ


Siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimi.
15 TEMMUZ DEMOKRASİYE KARŞI, HALKA KARŞI, HALKA RAĞMEN YAPILMAYA ÇALIŞILAN BİR KALKIŞMADIR.
DEMOKRASİNİN KATLEDİLMESİ, İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ BİR SUÇTUR.

DEMOKRASİ :

Vatandaşların rol aldığı hükümet şeklidir. Vatandaşlar doğrudan ya da temsilciler vasıtasıyla hükumette yer alabilirler. Demokrasi toplumdaki siyasi, ekonomik, dini, kültürel, etnik, yasal eşitlik konularında öne çıkan bir anlayıştır. Yasal eşitlik, özgürlük ve hukukun üstünlüğü demokrasinin en önemli unsurlarıdır.
Kaynak : http://www.dmy.info/demokrasi-nedir/

Demokrasi nedir?

Halkın, halk tarafından, halk için idaresidir. Eski Yunanca «halk idaresi» anlamına gelen «demokratia» sözünden gelir.
Asıl demokrasi idaresinin çok eski bir tarihi vardır. Öyle kİ, başlangıcı tarih öncesi zamanlara kadar uzanır. Ancak bugünkü anlamıyla demokrasi, Eski Yunan çağında başlamıştır. Eski Yunan sitelerinin (şehir - devletlerinin) idare tarzı örnek bir demokrasiydi. O zamanlar temsili sistem yoktu.
Kadınlar hariç bütün vatandaşlar oylamada hazır bulunurdu. Ancak Eski Yunan sitelerinin ortadan kalkmasından sonra demokratik idare de hemen hemen 2.000 yıllık bir süre için tarihe karıştı. Bundan sonra «mutlakiyet» denen tek elden idareler her tarafa hakim oldu.
Nihayet 18. yüzyılda yeniden demokrasi yolunda adımlar atılmaya başlandı. Amerikan İhtilalinden sonra yayınlanan İstiklal Beyannamesi, demokrasi tarihinin klasik belgelerinden biri haline geldi. Amerika’da demokratik idare kuruldu. Bunun arnikasından patlayan Fransız İhtilali (1789), Mutlakıyete karşı yapılan büyük bir ayaklanmaydı. İhtilalden sonra İnsan Hakları [Beyannamesi yayınlandı, vatandaşların kanun karşısında eşit olduğu belirtildi.
Böylece meşruti krallık yolunda adım atılmış oldu. İngiltere'de ise demokrasi daha eski devirlerden beri vardı. Fransız İhtilali sırasında, bu ülkede oligarşi hüküm sürüyordu. Esasen 1688 anayasası demokratik gelişmeyi önleyecek şekilde değildi. 1832 anayasası ise daha çok demokratik bir görüş getirdi.
Bütün totaliter rejimler demokrasinin düşmanıdır. 1917'de Rusya'da 1922'de İtalya'da, 1932'de Portekiz'de 1933'te Almanya'da, 1939'da da İspanya’da diktatörlük idareleri kurulmuştur. Bugün Almanya ve İtalya'daki diktatörlükler çökmüş bulunuyor. Fakat diğerleriyle Rusya ve öbür Komünist idarelerde hala diktatörlük hakimdir. Komünistler hem halka söz hakkı tanımaz, hem de kendi idarelerinin asıl halk idaresi, yani demokrasi olduğunu iddia ederler. Faşizm ‘in ortadan kalkmasından sonra, zamanımızda demokrasinin en büyük düşmanı komünistliktir.

Demokrasinin dört çeşidi vardır:


1. Asıl Demokrasi: Bunda bütün yurttaşlar reylerini doğrudan doğruya kullanır.
2. Temsili Demokrasi: Bunda vatandaşlar siyasi haklarını temsilcileri vasıtasıyım kullanırlar.
3. Meşruti Demokrasi: Bunda çoğunluğun iktidarı, azınlığın haklarını teminat altına alan bir . anayasa ile sınırlanmıştır.
4. Ekonomik Demokrasi: Buna bu deyim daha çok servetin dağılışını düzenleme gayesini güden sistemler İçin kullanılır.
Kaynak: http://www.nedir.com/demokrasi#ixzz4OeUJpG7K  

Günün Sözü


Bu günü düşünürüm, Dün geçti. Yarın var mı? Gençliğe de güvenmem. Ölen hep ihtiyar mı!

Tarihte Bu Gün


Şu oldu, bu oldu

TÜRK MİLLETİ Demokrasiden Asla Taviz Vermeyen Bir Millettir. Her zaman ezilenleri koruyup kollamış ve Düşmanlara Korku Salmıştır.